تاریخ روز نظام آموزشی ساعت دختران ساعت پسران
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ دوشنبه نظام قدیم و جدید ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰ ساعت ۱۱ الی ۱۶
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ دوشنبه نظام قدیم و جدید ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰ ساعت ۱۱ الی ۱۶
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ دوشنبه نظام قدیم و جدید ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰ ساعت ۱۱ الی ۱۶
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ دوشنبه نظام جدید ساعت ۱۲ الی ۱۶:۳۰ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ دوشنبه نظام قدیم ساعت ۸ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۱
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ دوشنبه نظام قدیم ساعت ۸ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۱
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ دوشنبه نظام قدیم ساعت ۸ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۱
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ دوشنبه نظام جدید ساعت ۸ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۱
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ دوشنبه نظام جدید ساعت ۸ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۱

تاریخ روز نظام آموزشی ساعت دختران ساعت پسران
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ یکشنبه نظام جدید و قدیم ساعت ۱۵ الی ۲۰
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ سه شنبه  نظام جدید و قدیم ساعت ۱۵ الی ۲۰
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ یکشنبه  نظام جدید و قدیم ساعت ۱۵ الی ۲۱
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ سه شنبه  نظام جدید و قدیم ساعت ۱۵ الی ۲۱
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ یکشنبه  نظام جدید و قدیم ساعت ۸ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۱
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ یکشنبه  نظام جدید و قدیم ساعت ۸ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۱
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ یکشنبه  نظام جدید و قدیم ساعت ۸ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۱

تاریخ روز نظام آموزشی ساعت دختران ساعت پسران
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ چهارشنبه نظام جدید و قدیم ساعت ۱۱ الی ۱۶ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ چهارشنبه  نظام جدید و قدیم ساعت ۸ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۱
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ چهارشنبه  نظام جدید و قدیم ساعت ۸ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۱
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ چهارشنبه  نظام جدید و قدیم ساعت ۸ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۱

تاریخ روز نظام آموزشی ساعت دختران ساعت پسران
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ سه شنبه نظام جدید و قدیم ساعت ۱۱ الی ۱۶ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سه شنبه  نظام جدید و قدیم ساعت ۸ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۱
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ سه شنبه  نظام جدید و قدیم ساعت ۱۵ الی ۲۱ ساعت ۸ الی ۱۴
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ پنج شنبه  نظام جدید و قدیم ساعت ۸ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۱
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ سه شنبه  نظام جدید و قدیم ساعت ۸ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۱

تاریخ روز نظام آموزشی ساعت دختران ساعت پسران
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ جمعه نظام جدید و قدیم ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰ ساعت ۱۱ الی ۱۶
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ یک شنبه  نظام جدید و قدیم نظام قدیم : ساعت ۸ الی ۱۱
نظام جدید : ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۶:۳۰
ساعت ۱۷ الی ۲۲

تاریخ روز نظام آموزشی ساعت دختران ساعت پسران
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ جمعه نظام جدید و قدیم ساعت ۱۵ الی ۲۱ ساعت ۸ الی ۱۴
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ شنبه  نظام جدید ساعت ۱۷ الی ۲۲ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۶:۳۰
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ یک شنبه  نظام جدید ساعت ۸ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۱

تاریخ روز نظام آموزشی ساعت دختران ساعت پسران
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ یک شنبه نظام جدید ساعت ۱۵ الی ۲۱ ساعت ۸ الی ۱۴
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ چهار شنبه  نظام جدید ساعت ۸ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۰
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ پنج شنبه  نظام جدید ساعت ۱۵ الی ۲۱ ساعت ۸ الی ۱۴

تاریخ روز نظام آموزشی ساعت دختران ساعت پسران
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ سه شنبه نظام قدیم ساعت ۸ الی ۱۴
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ سه شنبه نظام قدیم ساعت ۸ الی ۱۴
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ سه شنبه نظام قدیم ساعت ۸ الی ۱۴
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ سه شنبه نظام قدیم ساعت ۸ الی ۱۴
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ سه شنبه نظام قدیم ساعت ۸ الی ۱۴
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سه شنبه نظام قدیم ساعت ۸ الی ۱۴
تاریخ روز نظام آموزشی ساعت دختران ساعت پسران
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ سه شنبه نظام جدید ساعت ۱۵ الی ۲۱
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ سه شنبه نظام جدید ساعت ۱۵ الی ۲۱
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ سه شنبه نظام جدید ساعت ۱۵ الی ۲۱
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ سه شنبه نظام جدید ساعت ۱۵ الی ۲۱
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ سه شنبه نظام جدید ساعت ۱۵ الی ۲۱
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سه شنبه نظام جدید ساعت ۱۵ الی ۲۱