تاریخ روز نظام آموزشی ساعت دختران ساعت پسران
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ دوشنبه نظام جدید ساعت ۱۵ الی ۱۸ ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ دوشنبه نظام جدید ساعت ۱۵ الی ۱۸ ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ دوشنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۰
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ دوشنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۰
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ دوشنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۰
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ دوشنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۰

 

تاریخ روز نظام آموزشی ساعت دختران ساعت پسران
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ جمعه نظام جدید ساعت ۱۵ الی ۱۸ ساعت ۱۸ الی ۲۱
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ جمعه نظام جدید ساعت ۱۵ الی ۱۸ ساعت ۱۸ الی ۲۱
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ جمعه نظام جدید ساعت ۱۵ الی ۱۸ ساعت ۱۸ الی ۲۱
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ شنبه نظام جدید ساعت ۱۷ الی ۲۰ ساعت ۱۳ الی ۱۶
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ شنبه نظام جدید ساعت ۱۷ الی ۲۰ ساعت ۱۳ الی ۱۶
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ شنبه نظام جدید ساعت ۱۷ الی ۲۰ ساعت ۱۳ الی ۱۶
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ جمعه نظام جدید ساعت ۱۷ الی ۲۰ ساعت ۱۳ الی ۱۶
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شنبه نظام جدید ساعت ۱۷ الی ۲۰ ساعت ۱۳ الی ۱۶

 

تاریخ روز نظام آموزشی ساعت دختران ساعت پسران
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ شنبه نظام جدید ساعت ۱۳ الی ۱۷ ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۱:۳۰
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ شنبه نظام جدید ساعت ۱۳ الی ۱۷ ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۱:۳۰
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ شنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۰
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ شنبه نظام جدید ساعت ۱۲ الی ۱۶:۳۰ ساعت ۱۷ الی ۲۱:۳۰
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ شنبه نظام جدید ساعت ۱۲ الی ۱۶:۳۰ ساعت ۱۷ الی ۲۱:۳۰
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ شنبه نظام جدید ساعت ۱۲ الی ۱۶:۳۰ ساعت ۱۷ الی ۲۱:۳۰
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ جمعه نظام جدید ساعت ۱۲ الی ۱۶:۳۰ ساعت ۱۷ الی ۲۱:۳۰
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شنبه نظام جدید ساعت ۱۲ الی ۱۶:۳۰ ساعت ۱۷ الی ۲۱:۳۰

 

تاریخ روز نظام آموزشی ساعت دختران ساعت پسران
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ سه شنبه نظام جدید ساعت ۱۳ الی ۱۷ ساعت ۱۷ الی ۲۱
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ سه شنبه نظام جدید ساعت ۱۳ الی ۱۷ ساعت ۱۷ الی ۲۱
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ سه شنبه نظام جدید ساعت ۱۳ الی ۱۷ ساعت ۱۷ الی ۲۱
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ سه شنبه نظام جدید ساعت ۱۳ الی ۱۷ ساعت ۱۷ الی ۲۱
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ سه شنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۰

 

تاریخ روز نظام آموزشی ساعت دختران ساعت پسران
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ یکشنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۰
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ یکشنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۰
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ سه شنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۰
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ یکشنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۰
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ سه شنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۰
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ یکشنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۰
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ یکشنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۰
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ یکشنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۰

 

تاریخ روز نظام آموزشی ساعت دختران ساعت پسران
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ پنج شنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۶ الی ۲۱
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ جمعه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۶ الی ۲۱

 

تاریخ روز نظام آموزشی ساعت دختران ساعت پسران
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ جمعه نظام جدید ساعت ۱۳ الی ۱۷ ساعت ۱۷ الی ۲۱
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ جمعه نظام جدید ساعت ۱۶ الی ۲۱ ساعت ۱۳ الی ۱۷
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ جمعه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۶ الی ۲۱
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ سه شنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۶ الی ۲۱
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ چهارشنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۶ الی ۲۱

 

تاریخ روز نظام آموزشی ساعت دختران ساعت پسران
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ پنج شنبه نظام جدید ساعت ۱۵ الی ۲۰ ساعت ۹ الی ۱۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ جمعه نظام جدید ساعت ۱۳ الی ۱۷ ساعت ۱۷ الی ۲۲
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ سه شنبه نظام جدید ساعت ۱۵ الی ۲۰ ساعت ۹ الی ۱۴
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ چهارشنبه نظام جدید ساعت ۱۵ الی ۲۰ ساعت ۹ الی ۱۴
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ پنج شنبه نظام جدید ساعت ۱۵ الی ۲۰ ساعت ۹ الی ۱۴
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ جمعه نظام جدید ساعت ۱۳ الی ۱۷ ساعت ۱۷ الی ۲۲

 

تاریخ روز نظام آموزشی ساعت دختران ساعت پسران
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ چهارشنبه نظام جدید ساعت ۱۳ الی ۱۷ ساعت ۱۷ الی ۲۱
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ چهارشنبه نظام جدید ساعت ۱۳ الی ۱۷ ساعت ۱۷ الی ۲۱
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ چهارشنبه نظام جدید ساعت ۱۳ الی ۱۷ ساعت ۱۷ الی ۲۱
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ چهارشنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۵ الی ۲۰
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ چهارشنبه نظام جدید ساعت ۹ الی ۱۴ ساعت ۱۶ الی ۲۰